Tipo de certificado Politica de certificación Detalles
Persona natural  pc_personanatural_v2.9.pdf  ver 
Profesional titulado  pc_profesionaltitulado_v2.8.pdf  ver
Pertenencia a empresa  pc_pertenenciaempresa_v3.0.pdf  ver
Representante legal  pc_representantelegal_v2.8.pdf  ver
Función publica  pc_funcionpublica_v2.8.pdf  ver
Persona jurídica  pc_personajuridica_v3.0.pdf  ver
Comunidad académica  pc_comunidadacademica_v2.7.pdf  
Facturación Electrónica pc_facturacionelectronica_v1.3.pdf